การเลือกซื้อรถเข็นสินค้า

การเลือกรถเข็น ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รถเข็นของเป็นอุปกรณ์พื้นฐานชนิดหนึ่ง ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน ขอบเขตการใช้งาน มีตั้งแต่การใช้ส่วนตัวในบ้านที่ อยู่อาศัย ในห้างร้าน ในตลาด ในสำนักงาน ในโรงงาน และในคลังสินค้า แทบจะกล่าวได้ว่า สามารถพบเห็นการใช้งานรถเข็นได้ทุกแห่งหน รถเข็นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกคล่องตัวเป็นสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างติดล้อ ทำให้สามารถรับรองสิ่งของ และเคลื่อนตัวไปได้ง่าย ช่วยผ่อนแรงได้ระดับหนึ่ง แต่ผู้ใช้ยังคงต้องออกแรงไม่น้อยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ รถเข็นโดยทั่วไป จึงรับน้ำหนักระหว่าง 100-300 กก. รถเข็นขนาดใหญ่อาจรับน้ำหนักได้สูงสุด ถึง 500 กก. หากน้ำหนักสูงเกินนี้ ก็ยากที่คนทั่วไปจะเข็นได้

การเลือกรถเข็นพับได้จึงต้องพิจาณาถึงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ .สิ่งของที่ต้องการวางบนรถเข็น ซึ่งจะต้องดูว่าจะใช้กับของชนิดไหน เช่น เป็นอาหาร ของใช้เป็นสินค้าที่มีหีบห่อ ฯลฯ มีขนาดใหญ่ เล็กเพียงใด และต้องการใส่จำนวนมากน้องเพียงงใด เป็น เงื่อนไขประการแรกที่เลือกใช้รถเข็นที่ทำ จาก วัสดุต่างกัน โครงสร้างต่างกัน เช่น รถเข็นสแตนเลส รถเข็นเหล็ก รถเข็นพลาสติก รถเข็นชั้นเดียว 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น น้ำหนักโดยรวมของสิ่งของที่จะใช้เข็น ต้องเลือกให้เหมาะกับขีดความสามารถของตัวรถ เช่น รถขนาดเล็กรับ น้ำหนัก 150 กก. หรือขนาดใหญ่ รับน้ำหนัก 300 กก. สถานที่ และพื้นที่การใช้งาน การใช้งานในอาคาร ในคลังสินค้า นอกอาคาร ในสำนักงาน ในตลาด พื้นที่สะอาด พื้นที่ ขรุขระ read more ระยะทางใกล้ หรือ ไกล เป็นปัจจัยในการเลือกรถเข็น more info ว่าจะใช้แบบ website 2 ล้อ หรือ แบบ 4 ล้อ ความถี่ในการใช้งาน หากใช้งานตลอดเวลาต้องพิจาณาถึงความแข็งแรง และขนากล้อ เพื่อให้

สามารถผ่อนแรง และรุ่นที่ทนทานแบบงานหนัก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “การเลือกซื้อรถเข็นสินค้า”

Leave a Reply

Gravatar